Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s hrudní drenáží

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o pacienta s hrudní drenáží. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána anatomie hrudníku, dále fyziologie a patofyziologie dýchání. Popsali jsme hrudní drenáž, včetně rozdělení aktivního a pasivního hrudního sání. Jsou zde také podrobně popsány ošetřovatelské péče před, během a po zavedení hrudní drenáže. Což je také v rámci splnění prvního výzkumného cíle, jež byl stanoven, jako cíl popisný. Také je zde popsána prevence komplikací i samotné komplikace, které se vyskytují u pacientů s hrudní drenáží. Část praktická vyplívá z kvalitativního výzkumu, který probíhal pomocí standardizovaného rozhovoru. Cílem bylo zjistit specifika péče před, během a po zavedení hrudní drenáže a také zjistit komplikace vyskytující se při hrudní drenáži.
This bachelor thesis is focused on nursing care of patient with thoracic drainage. Thesis is divided into two main parts - theoretical and practical. Theoretical part describing chest anatomy, physiology and patophysiology of breathing. We described thoracic drainage including active and passive thoracic suction. There are also detailed decribed nursing care before, during and after application of thoracic drainage. Which is also within fulfillment of first research goal that was determinate as a desriptive goal. There ale also describe prevention of complication and complication which are find by patient with thoracic drainage. Practical part results from high quality research that was made by form of standsrdized interview. The goal was find out specific care before, during and after application of thoracic drainage and find out complication occuring during the thoracic drainage as well.
Description
Subject(s)
Hrudní drén, ošetřovatelská péče, pacient, komplikace, prevence, chest drain, nursing care, patient, complication, prevention
Citation
ISSN
ISBN