Význam nutriční podpory na celkový zdravotní stav geriatrických pacientů

Title Alternative:Importance of nutritional support for overal health status of geriatric patients
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na znalosti všeobecných sester v oblasti nutriční podpory na celkový zdravotní stav geriatrického pacienta. Skládá se z teoretické a výzkumné části. V teoretické části je popis geriatrického pacienta, potřeba výživy v ošetřovatelské péči, malnutrice, nutriční podpora. Ve výzkumné části je použito kvantitativního výzkumného šetření pomocí nestandardizovaného dotazníku. Cílem bylo zmapovat znalosti všeobecných sester o významu a hodnocení nutričního screeningu, organizační zajištění podávání stravy nesoběstačným pacientům. Zkoumaný soubor respondentů je tvořen 30 všeobecnými sestrami z Městské nemocnice Městec Králové a 34 všeobecnými sestrami z Nemocnice Jičín. Výstupem práce je manuál pro rodinné příslušníky geriatrických pacientů o důležitosti správné výživy a nutričních doplňků.
Description
81 stran, 12 stran příloh :barevné ilustrace, tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
geriatrics, nursing care, malnutrition, human nutrition, gerontologie, ošetřovatelská péče, malnutrice, výživa člověka
Citation
ISSN
ISBN