Samovyšetření jako prevence karcinomu prsu

Abstract
Karcinom prsu má v České republice stoupající incidenci. Po kožních nádorech je nejčastějším zhoubným novotvarem u žen. Incidenci onemocnění, která je v tomto případě vysoká, můžeme snížit zvýšením informovanosti široké populace o prevenci karcinomu prsu, která je stěžejní oblastí teoretické části bakalářské práce. Cílem bakalářské práce bylo zmapovat informovanost studentek o karcinomu prsu, zásadách samovyšetření prsu a příznacích karcinomu prsu. V teoretické části práce zmiňujeme rizikové faktory, které je třeba eliminovat, klinické příznaky, které můžou být popudem pro návštěvu praktického lékaře či gynekologa nebo diagnostiku a léčbu karcinomu prsu. Výzkumná část bakalářské práce analyzuje a vyhodnocuje data získaná z dotazníkového šetření, které probíhalo elektronickou formou a následně je zaznamenává do tabulek a grafů. Oslovenými respondenty se staly studentky ve věku od 18-26 let fakult Technické univerzity v Liberci vyjma Fakulty zdravotnických studií. Výsledky výzkumného šetření jsou spíše průměrné až podprůměrné. Závěrem bakalářské práce je proto návrh doporučení pro praxi a informativní brožura, která důležité chybějící informace studentkám Technické univerzity v Liberci doplní.
An incidence of breast cancer in the Czech Republic is still growing. It is the most often women's malignant tumour after other skin tumours. High incidence of this disease we can obviate by informing people about prevention which is the main part of theoretical part of the bachelor thesis. A goal of the bachelor thesis was to analyse foreknowledge of female students about the breast cancer, about self-examination of breast and about symptoms of the breast cancer. In theoretical part there are mentioned risk factors which are necessary to eliminate or clinical symptoms which can be a reason why to make an appointment to see a doctor or a gynecologist. The theoretical part also deals with diagnostics and therapy of this disease. A research part of the bachelor thesis analyses and evaluates gained data from questionaires, which were done by electronic form. Subsequently the data were noted down to tables and graphs. Addressed respondents were female students in age of 18 26 years from all faculties of the Technical university of Liberec except the Faculty of health studies. The reasults of the research part were average or below-average. That's why in the ending of the bachelor thesis there are recommendation for practice and informative brochure, which gives the students of the Technical university of Liberec missing information.
Description
Subject(s)
prevence, prs, karcinom, samovyšetření, screening, student, prevention, breast, carcinoma, self-examination, screening, student
Citation
ISSN
ISBN