Úprava pohybových os u laserového stroje

Abstract
Diplomová práce se zabývá úpravou pohybových os u laserového řezacího stroje na Katedře výrobních systémů a automatizace. V první polovině práce jsou popsány jednotlivé části laserového stroje a provedena rešerše průmyslových laserových strojů. Dále jsou popsány vybrané pohybové osy. Druhá část práce je zaměřena na výpočet vybraných parametrů stávajících pohybových os stroje. Následuje jejich optimalizace a provedení dalších jiných možných řešení. V závěru práce jsou porovnány a vyhodnoceny jednotlivá řešení.
The diploma thesis deals with the adjustment of motion axes in a laser cutting machine at the Department of Production Systems and Automation. The first half of the thesis describes the individual parts of the laser machine and conducts a research of industrial laser machines. Furthermore, selected motion axes are described. The second part of the thesis focuses on calculating selected parameters of the current motion axes of the machine. This is followed by their optimization and the implementation of other possible solutions. In conclusion, the thesis compares and evaluates the individual solutions.
Description
Subject(s)
řezání laserem, lineární osy, servopohon, kuličkový šroub
Citation
ISSN
ISBN
Collections