Stanovení vlivu použité metody na výsledek zkoušky rázem v ohybu

Abstract
Bakalářská práce se zabývá stanovením vlivu použité metody na výsledek zkoušky rázem v ohybu. Teoretická část obsahuje základní rozdělení statických a dynamických mechanických zkoušek kovů. V experimentální části byly vzájemně posuzovány výsledky testů rázem v ohybu prováděné metodou instrumentované a neinstrumentované zkoušky na kyvadlovém kladivu při použití vzorků s V-vrubem. Experimentální testy byly provedeny pro teploty -40 °C, -15°C a teplotě okolí. Pro zkušební testy byl zvolen materiál ocel S235JRG1. Na základě naměřených výsledků byla pomocí statistické metody analýzy rozptylu testována hypotéza o vlivu teploty a použité metodě měření na výsledek testu rázem v ohybu.
The bachelor thesis deals with determining the influence of the method used on the result of the impact bending test. The theoretical part contains the basic division of static and dynamic mechanical tests of metals. In the experimental part, the results of impact tests in bending performed by instrumented and noninstrumented tests were mutually assessed on a pendulum hammer using samples with a V-notch. Experimental tests were demonstrated for temperatures of -40°C, -15° C and room temperature. Steel S235JRG1 was chosen for the tests. Based on the measured results, hypothesis about the effect of temperature and used measurement method on the result of the impact bending test were tested by using statistical methods of the variance analysis.
Description
Subject(s)
zkouška rázem v ohybu, mechanické zkoušky, Charpy, instrumentovaná metoda, impact bending test, mechanical tests, Charpy, instrumented method
Citation
ISSN
ISBN
Collections