Detekce výrobků ze skla pomocí laserového paprsku

Abstract
V bakalářské práci se zabývám problematikou snímání tvaru povrchu transparentních materiálů pomocí laseru. V práci jsou uvedeny možné metody snímání povrchu a následného získání tvaru předmětů. Dále je zmíněna detekce povrchu předmětů pomocí laseru, možnosti použití laseru při detekci povrchu transparentních materiálů a problematiku jeho využití. Poté je řešen návrh a konstrukce laboratorního zařízení. Další experimentální část je věnována detekci tvaru skleněného vzorku pomocí bodových laserů.
This bachelor thesis deals with the problem of scanning the surface shape of transparent materials using a laser. There are possible methods of surface sensing and subsequent obtaining of objects shape. Furthermore, laser surface detection of objects, the possibility of using the laser to detect the surface of transparent materials and the problems of its use are mentioned. Then the design and construction of laboratory equipment is solved. Another experimental part is devoted to the detection of the shape of the glass sample using point lasers.
Description
Subject(s)
Laser, odraz, sklo, snímání, Laser, reflection, glass, scanning
Citation
ISSN
ISBN
Collections