Znalosti zdravotnických záchranářů o hodnocení fyziologických funkcí a dalších fyziologických parametrů

Abstract
Dobrá znalost o měření a vyhodnocení fyziologických funkcí je jedna z klíčových dovedností, kterou musí zdravotničtí záchranáři ovládat. Zejména v PNP hraje tato znalost důležitou roli např. při diferenciální diagnostice a následném směřování pacienta na příslušné oddělení. Bakalářská práce se zabývá znalostí zdravotnických záchranářů o hodnocení fyziologických funkcí a dalších fyziologických parametrů. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a výzkumnou. V teoretické části jsou shrnuty znalosti o měření a hodnocení fyziologických funkcí a dalších fyziologických parametrů dle nejnovějších vědeckých poznatků. Výzkumná část se zaměřuje na analýzu výsledků dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi zdravotnickými záchranáři na vybraných zdravotnických záchranných službách. Výstupem bakalářské práce je článek připravený k publikaci.
Good knowledge of vital signs messuring and evaluation is one of the pivotal skills, that paramedics have to handle. Especially in prehospital care it has important role for example in differential diagnostics and sequential pointing patien to relevant unit. This bachelor thesis deal with knowledge of paramedics about vital signs assessments and other body parameters. Thesis is divided to two parts, theoreticall and explorator. In theoreticall part there are summed informations about vital signs and other body parameters meassuring and assessments according to the latest academic findings. Explorator part is targeting to analysis of questionary survey results, which was realize among paramedics on selected paramedic services. The output of this thesis is an article prepared for publication.
Description
Subject(s)
zdravotnický záchranář, fyziologické funkce, fyziologické parametry, vědomí, dýchání, pulz, krevní tlak, tělesná teplota, body mass index, paramedic, vital signs, body parameters, awareness, respiration, pulse, blood pressure, body temperature, body mass index
Citation
ISSN
ISBN