Experimentální metody v úlohách neizotermního proudění

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato habilitační práce navazuje na výsledky vědecké a pedagogické činnosti autorky. Autorka se v rámci svého působení na Katedře energetických zařízení zabývá použitím různých kontaktních i bezkontaktních experimentálních metod pro výzkum přenosu tepla způsobeného tekutinovými proudy. Práce se tak zaměřuje na dvě úlohy, a to na možnosti využití termoanemometrie v režimu konstantní teploty pro určení součinitele přestupu tepla v případě impaktního proudění syntetizovaného a kontinuálního proudu vzduchu, a na možnosti využití metody digitální holografické interferometrie pro výzkum teplotních polí v tekutinách. Tato práce si rovněž klade za cíl ukázat možnosti výše zmíněných metod a postupů při výuce studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia. V průběhu řešení byli proto studenti zapojováni do řešení dílčích úkolů v rámci svých kvalifikačních prací. Do roku 2018 byla autorka školitelem či konzultantem několika úspěšně obhájených bakalářských a diplomových prací, které úzce souvisely s problematikou této práce. Zároveň je autorka školitelem specialistou doktorských prací, kde se studenty konzultuje experimentální metody.
This habilitation thesis follows the results of the scientific and pedagogical activities of the author. The author deals with fluid jets, heat transfer and different contact and non-contact (optical) experimental methods. Therefore the work is focused on the research of two tasks, namely on the possibility of using thermoanemometry in constant temperature mode for determining the heat transfer coefficient in case of synthetic and continuous impinging jets, and on the possibility of using the method of digital holographic interferometry for research of temperature fields in fluids. This thesis is also aimed to show application of above mentioned experimental methods during the education of bachelor, master and doctoral degree students. Until 2018, the author was a supervisor or consultant of several successfully defended bachelor and diploma theses that closely related to the issue of this work. At the same time, the author is a supervisorspecialist of doctoral theses, where she consults the experimental methods.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN
Collections