Ošetřovatelská rehabilitační péče u osob s těžkým kombinovaným onemocněním v sociálních zařízeních

Title Alternative:Physiotherapy treatment for people with serious combined disabilities in social sreervices care
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské rehabilitační péče u lidí s těžkým kombinovaným postižením v sociálních zařízeních. Cílem práce je zjistit úroveň vykonávané ORP v sociálních zařízení a zjistit vliv ORP na soběstačnost klienta. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části jsou shrnuty obecné poznatky o mentální retardaci, jejím členění a o příčinách vzniku. Dále práce shrnuje poznatky o výskytu nejčastějších syndromů spojených s mentální retardací a výskytu nejčastějších kombinovaných vad. Část práce je věnována ošetřovatelské rehabilitační péči. V závěru teoretické části je nastíněn historický vývoj ústavní péče. Ve výzkumné části bakalářské práce analyzujeme poznatky získané při výzkumu. Pro zpracování výzkumné části je zvolena metoda formou dotazníku. Výzkum je doplněn o analýzu ? vyhodnocení aktuálního stavu klienta v oblasti soběstačnosti, dle dvou funkčních testů ? podle testu Barthelové a testu funkční míry nezávislosti FIM. Pro kvalitativní pohled na ORP u lidí s těžkým kombinovaným postižením byli zpracovány dvě kazuistiky.
Description
80 s., 26 s. :tab., grfay +CD ROM
Subject(s)
ošetřovatelská péče, nursing care
Citation
ISSN
ISBN