Vliv stupně prokování na výsledné mechanické vlastnosti materiálu

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na změnu struktury a mechanických vlastností kovových materiálů vlivem stupně prokování. Teoretická část je zaměřena na technologii kování a tvářecí procesy rozdělené v závislosti na teplotě. Dále je popsána metalografická příprava vzorků a přehled základních zkoušek tvrdosti u kovových materiálů. V experimentální části byly pro zvolený materiál realizovány zkoušky pěchování při různých teplotách tváření, stupni deformace a rychlosti ochlazování. Změna struktury a mechanických vlastností testovaného materiálu byla hodnocena pomocí metalurgických výbrusů a zkoušky dle Vickerse.
The bachelor thesis is focusing on structure and mechanical properties changing due to forging ratio. The theoretical part is focused on forging processes and forging technology, divided by temperature. There is also described the metallographic sample preparation and and an overview of hardness tests for metallic materials. In the experimental part, upsetting tests were performed for the selected materiál at different forming temperatures, degree of deformation and cooling speed. The change of the structure and mechanical properties of the tested materiál was evaluated by using scratch pattern and Vickers hardness test.
Description
Subject(s)
Kování, tváření, mechanické vlastnosti, tvrdost, deformace, struktury, forging, forming, mechanical properties, hardness, deformation, structures
Citation
ISSN
ISBN
Collections