NÁVRH KLIKOVÉHO HŘÍDELE ZÁVODNÍHO VOZU DLE NOVÝCH HOMOLOGAČNÍCH PŘEDPISŮ FIA

Abstract
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem klikového hřídele závodního motoru dle homologačních předpisů FIA. První část práce zahrnuje prozkoumání možností dnešní doby ať už z hlediska výroby či nových konstrukčních provedení, problematiku namáhání klikových hřídelů a způsoby jejich vyvažování. Druhá část práce, tedy výzkumná, se především zabývá samotných návrhem hřídele, doprovodným měřením pasivních odporů a pevnostní analýzou.
The master thesis deals with the design of crankshaft of racing car according to FIA homologation regulations. The first part of thesis includes exploring the possibilities of today´s time, whether in terms of production or new construction, problems of crankshaft stress and ways of their balancing. The second part of the thesis, i.e. research, deals mainly with the shaft design itself, the accompanying measurement of passive resistances and strength analysis.
Description
Subject(s)
Kliková hřídel, spalovací motor, namáhání klikového hřídele, vyvažování klikového hřídele, konstrukční návrh, pasivní odpory, pevnostní analýza, optimalizace, Crankshaft, combustion engine, crankshaft stress, crankshaft balancing, crankshaft design, passive resistances, strength analysis, optimization
Citation
ISSN
ISBN
Collections