Hodnotící škály v ošetřovatelské praxi dle Evidence Based Nursing

dc.contributorLíbalová Monika, Mgr. : 64328
dc.contributor.advisorNovotná Alena, Mgr. DiS. : 63963
dc.contributor.authorPokorná, Tereza
dc.date.accessioned2021-07-22T17:23:06Z
dc.date.available2021-07-22T17:23:06Z
dc.date.committed2021-6-30
dc.date.defense2021-06-21
dc.date.submitted2020-9-1
dc.date.updated2021-6-21
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractVšeobecná sestra se s ránami a jejich hodnocením setkává běžně při své práci. Je velice důležité, aby rány byly hodnoceny jednotně, objektivně a co nejpřesněji na základě vytvořených ošetřovatelských postupů z ověřených výzkumů. Teoretická část popisuje rozdělení ran podle různých příčin jejich vzniku, uvádí způsoby hodnocení ran hodnotícími škálami podle Evidence Based Nursing a jejich hojení. Výzkumná část je rozborem a vyhodnocením znalostí všeobecných sester z dotazníkového šetření. Výstupem závěrečné práce je článek připravený k publikaci.cs
dc.description.abstractThe general nurse encounters meets commonly with the wounds and their evaluation during her work. It is very important that the wounds are evaluated undividedly, objectively and as accurately as possible on the basis of established nursing procedures from verified researches. The theoretical part describes the distribution of the wounds according to various causes of their origin, presents the methods of wound evaluation using the rating scales according to Evidence Based Nursing and their healing. The research part is an analysis and evaluation of the knowledge of general nurses from a questionnaire survey. The output of the final work is an article ready for publication.en
dc.description.mark
dc.format73 s.
dc.format.extentIlustrace, Tabulky 2 ROM
dc.identifier.signatureV 202102786
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160258
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonpar~BEHRENS, Johann. 2016. Evidence-based Nursing and Caring: Methoden und Ethik der Pflegenpraxis und Versorgungsforschung. 4th ed. Praha: Hogrefe.par parISBN 978-3-456-95463-9.par parČESKO. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. 2017. Vyhláška č. 391 ze dne 16. listopadu 2017 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. In: Sbírka zákonů České republiky. částka 137, s. 4360-4375. ISSN 1211-1244.par parČESKO. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. 2012. Vyhláška č. 98 ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci. In: Sbírka zákonů České republiky.par parčástka 39, s. 1666-1685. ISSN 1211-1244.par parHLINKOVÁ, Edita et al. 2019. Management chronických ran. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0620-2.par parKOUTNÁ, Markéta et al. 2015. Manuál hojení ran v intenzivní péči. Praha: Galén. ISBN 978-80-7492-190-2.par parMAZALOVÁ, Lenka. 2016. Kapitoly z~výzkumu v~ošetřovatelství. Olomouc: Univerzita Palackého v~Olomouci. ISBN 978-80-244-5085-8.par parPLEVOVÁ, Ilona et al. 2018. Ošetřovatelství I. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0888-6.par parPODRAZILOVÁ, Petra et al. 2016. Teorie ošetřovatelství: (skripta pro bakalářské studijní obory). Liberec: Technická univerzita v~Liberci. ISBN 978-80-7494-297-6.par parSTRYJA, Jan et al. 2016. Repetitorium hojení ran II. Semily: Geum. ISBN 978-80-87969-18-2.par parTOMOVÁ, Šárka a Jana KŘIVKOVÁ. 2016. Komunikace s~pacientem v~intenzivní péči. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0064-4.par parVEVERKOVÁ, Eva et al. 2019. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2747-9.par parVYTEJČKOVÁ, Renata et al. 2015. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III: speciální část. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3421-7. ~par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectvšeobecná sestracs
dc.subjectEvidence Based Nursingcs
dc.subjectránycs
dc.subjecthodnotící škály v souvislosti s hodnocením rancs
dc.subjectGeneral nurseen
dc.subjectEvidence Based Nursingen
dc.subjectwoundsen
dc.subjectrating scales according to evaluation of the woundsen
dc.titleHodnotící škály v ošetřovatelské praxi dle Evidence Based Nursingcs
dc.titleEvaluation scales in nursing practice according to Evidence Based Nursingen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineVS
local.degree.programmeOšetřovatelství
local.degree.programmeabbreviationB5341
local.department.abbreviationFZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.authorD18000081
local.identifier.stag41966
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis0b9512e9-5243-4172-a623-9fb34439efd4
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2786
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pokorna_Tereza.pdf
Size:
5.55 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pokorna_posudek_vedouci.pdf
Size:
217.26 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pokorna_posudek_oponent.pdf
Size:
216.65 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
21.26 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP