Studium roztoků pro nanomateriály v biomedicíně

Abstract
Studovanou veličinou v návaznosti na tvorbu nanovláken bude chování impedance roztoků při určitých frekvencích. Impedanční charakterizace kapalin, polymerních roztoků a suspenzí v oblasti nízkých frekvencích může výrazně přispět k porozumění elektrostatického zvlákňování pomocí střídavých zdrojů. Zvlákňování polymerů pomáhá při tvorbě nanovlákna, které lze použít pro umělé nervy, šlachy nebo chrupavky. V této práci bude zprovozněna nová aparatura pro impedanční spektroskopii umožňující měření kapalných vzorků ve frekvenčním rozsahu od 0.1 Hz do 5 MHz. Práce se bude zabývat zejména zprovozněním měření, analýzou známých vzorků a vyhodnocením parazitních vlivů na samotné měření kapalin. Cílem práce je vytvořit metodiku práce pro měření impedanční spektroskopie kapalin určených pro tvorbu nanovlákem pro biomedicínské účely.
The studied quantity in relation to the formation of nanofibers will be the behaviour of the impedance of solutions at certain frequencies. Impedance characterization, of liquids, polymer solutions and suspensions in the low frequency region can contribute significantly to the understanding of electrostatic softening using AC sources. The softening of polymers helps in the formation of nanofibers that can be used for artificial nerves, tendons or cartilage. In this work, a new impedance spectroscopy apparatus will be commissioned to measure liquid samples in the frequency range from 0.1 Hz to 5 MHz. In particular, the work will deal with the commissioning of the measurements, the analysis of known samples and the evaluation of parasitic effects on the liquid measurement itself. The aim of this work is to develop a methodology for the measurement of impedance spectroscopy of liquids intended for nanofiber formation for biomedical purposes.
Description
Subject(s)
spektroskopie, polymery, elektrostatické zvlákňování, komplexní permitivita, polarizovatelnost polymerů
Citation
ISSN
ISBN