Návrh automatizovaného pracoviště pro hromadné měření elektrod pro elektrojiskrové stroje

Abstract
Tato práce se zabývá analýzou technického řešení možného zautomatizování procesu měření elektrod pro elektrojiskrové stroje. Díky této analýze by mělo být docíleno vyšší měřící přesnosti a rychlosti, díky možnému hromadnému měření elektrod. Zautomatizováním by mělo být docíleno i menší chybovosti v této části výrobního procesu. V práci je nejdříve proveden popis celého výrobního procesu s podrobnějším popisem jednotlivých dílčích kroků. Dále je provedena analýza stávajícího řešení s možností automatizace, kde je podrobněji rozebrána každá část procesu. Hlavní část se týká rozboru automatizace, možnosti využití motorizovaného souřadnicového stroje a robota. Po určení těchto prvků byl proveden rozbor výstupních dat, kde došlo k definování obsahu a formátu, jak budou tyto data ukládány. Dalším krokem této práce bylo navrhnout konstrukční řešení tak, aby bylo technicky proveditelné na pracovišti. Návrh robotického pracoviště byl proveden s ohledem na bezpečnost na daném pracovišti. Spolu s návrhem konstrukčního řešení byla provedena ekonomická rozvaha měřícího stanoviště. Na samotném konci je proveden návrh konceptu programování robota, souřadnicového měřícího stroje a jejich možné komunikace.
This work deals with the analysis of the technical solution of the possible automation of the electrode measurement process for electric spark machines. Thanks to this analysis, higher measuring accuracy and speed should be achieved, thanks to the possible mass measurement of electrodes. By automation, a smaller error rate in this part of the production process should be achieved. The work first describes the overall production process with a more detailed description of the individual partial steps. Furthermore, an analysis of the existing solution with the possibility of automation, where each part of the process is analyzed in more detail, is performed. The main part concerns the analysis of automation, the possibility of using a motorized coordinate machine and a robot. After determination of these elements, an analysis of the output data, where the content and format of how this data will be stored was defined, was performed. The next step of this work was to design a constructive solution so that it would be technically feasible at the workplace. The design of the robotic workplace was carried out regarding safety at the workplace. Together with the design of the constructive solution, an economic balance sheet of the measuring station was performed. At the very end, a design concept of robot programming, coordinate measuring machine and their possible communication is made.
Description
Subject(s)
elektroda, elektrojiskrové obrábění, souřadnicový motorizovaný měřící stroj, robot, konstrukce, programování, Electrode, electric discharge machining, coordinate motorized measuring machine, robot, construction, programming
Citation
ISSN
ISBN
Collections