Vliv zdvihové závislosti vačky na hnací moment mechanismu jehelníku

Abstract
Cílem práce je návrh zdvihové závislosti vačky mechanismu jehelníku tkacího stroje pro výrobu tkanin v perlinkové vazbě. Jsou navrženy tři zdvihové závislosti, dvě polynomické a jedna pomocí speciálního programu pro návrh zdvihových závislostí vačkových mechanismů. Je sledován vliv zdvihových závislostí na změnu hnacího momentu mechanismu. Pro výpočet průběhu hnacího momentu je sestaven matematický model mechanismu jehelníku. Ojnice a pružiny jehelníku jsou namodelovány jako poddajná tělesa. Kinetostatické řešení je realizováno v softwaru MATLAB. Výsledky hnacích momentů všech tří návrhů zdvihových závislostí jsou porovnány s hnacím momentem při použití stávající goniometrické zdvihové závislosti. Úpravou zdvihových závislostí je možné dosáhnout snížení hnacího momentu mechanismu jehelníku. Jako nejvhodnější se jeví třetí zdvihová závislost sestavená na základě požadavků na průběh druhé derivace zdvihové závislosti. Při zachování stejného hnacího momentu mechanismu jehelníku je možné zvýšit otáčky stroje až o 25%.
The aim of the work is to design the cam displacement law of the needle bar mechanism at the weaving machine for the production of fabrics in leno weave. There are designed three displacement laws, two polynomial displacement laws and one displacement law using a special software for the design of displacement laws of cam mechanisms. The influence of displacement laws on the change of the driving torque of the mechanism is investigated. To calculate the course of the driving torque, a mathematical model of the needle bar mechanism is set up. The connecting rod and needle bar springs are modeled as elastic bodies. The kinetostatic solution is carried out in MATLAB software. The results of driving torques of all three designs of displacement laws are compared with the driving torque of the current goniometric displacement law. By modifying the displacement laws, it is possible to achieve a decrease of the driving torque of the needle bar mechanism. The third displacement law, based on the requirements for the course of the second derivative of the displacement law, turns out to be suitable. For keeping of the same driving torque of the needle bar mechanism it is possible to increase the machine speed by up to 25 %.
Description
Subject(s)
vačka, zdvihová závislost, tkací stroj, mechanismus jehelníku, kinetostatické řešení, Cam, displacement diagram, weaving machine, needle bar mechanism, kinetostatic solution
Citation
ISSN
ISBN
Collections