Informovanost studentů středních škol o poskytování laické první pomoci

Abstract
Bakalářská práce se zabývá informovaností studentů středních škol o poskytování laické první pomoci. Teoretická část popisuje systém vzdělávání na středních školách v oblasti poskytování první pomoci, první pomoc v obecné rovině a právní úpravu, která se k ní vztahuje. Dále se zaměřuje na zásady poskytování první pomoci v případě náhlé zástavy oběhu a integrovaný záchranný systém včetně komunikace s operátorem zdravotnického operačního střediska. Výzkumná část analyzuje výsledky získané z dotazníkového šetření. Cílem práce je zmapovat postoj studentů středních škol k poskytování laické první pomoci a zároveň zhodnotit úroveň informovanosti o přivolání složek integrovaného záchranného systému a o doporučených postupech pro poskytování laické první pomoci u náhlé zástavy krevního oběhu. Výstupem bakalářské práce je článek připravený k publikaci.
Bachelor thesis deals with the awareness of the high school students to provide laic first aid. The theoretical part describes the system of education in first aid at secondary schools, first aid in general and the legislation related to it. Furthermore, it focuses on the principles of providing first aid in case of sudden cardiac arrest and on the Integrated Rescue System, including communication with the operator of the medical operating center. The research part analyzes the results obtained from the questionnaire survey. The aim of this thesis is to map the attitude of secondary school students towards providing of laic first aid and to evaluate the level of awareness about the calling the Integrated Rescue System and about recommended procedures for the provision of laic first aid in sudden cardiac arrest. The output of this thesis is an article prepared for publication.
Description
Subject(s)
laická první pomoc, náhlá zástava krevního oběhu, základní neodkladná resuscitace, studenti středních škol, výuka první pomoci, laic first aid, sudden cardiac arrest, basic life support, secondary school students, first aid education
Citation
ISSN
ISBN