Hygienická péče pacienta v domácí hospicové péči

Abstract
V současné době se stále více rozšiřuje možnost péče o nemocného v domácím prostředí. Tato skutečnost však klade na pečující rodinné příslušníky značné nároky. Důležitou součástí péče o nemocného je hygiena. Pečující rodinný příslušník nemusí mít vždy dostačující informace o hygienické péči o nemocného v domácím prostředí. Výstupem této bakalářské práce bude zjištění, zdali by pečujícím rodinným příslušníkům pomohla v péči o nemocné informativní brožura, která by sloužila jako návod postupu při hygienické péči o pacienta v domácím prostředí.
At present, the possibility of care for the patient in the home environment is increasing. This fact, however, puts considerable demands on the caregiving family members. An important part of care for the patient is hygiene. A caring family member may not always have sufficient information about the hygienic care of the patient in the home environment. The output of this bachelor thesis will be to find out if a caregiver would help in the care of the sick, an informative brochure that would serve as a guide to the process of hygienic care for the patient in the home environment.
Description
Subject(s)
domácí péče, pacient, hygiena, polohovací pomůcky, obsluha, manipulace, Home care, patient, hygiene, positioning aids, handling, handling
Citation
ISSN
ISBN