Mimotělní oběh a mimotělní membránová oxygenace

Abstract
Předmětem bakalářské práce jsou technologie využívající mimotělní cirkulaci krve pro zajištění adekvátní perfuze pacienta. V práci jsou popsány komponenty, funkční princip, využití a historický vývoj mimotělního oběhu a mimotělní membránové oxygenace. Praktické porovnání těchto zdravotnických prostředků je podepřeno výsledky aktuálních studií. Obsluha prostředků je popsána v kontextu platné legislativy České republiky s důrazem na specializaci biomedicínského technika. Bakalářská práce rovněž podává informace o reakcích organismu na přítomnost umělého okruhu. Hluboká znalost problematiky je zásadní pro bezpečné a efektivní zaopatření životních funkcí pacienta. Metodou práce byla analýza relevantní literatury a následná syntéza textu.
The subject of the bachelor thesis are technologies using extracorporeal circulation of blood to ensure adequate perfusion of the patient. The thesis describes components, functional principle, use and historical development of extracorporeal circulation and extracorporeal membrane oxygenation. Practical comparison of these medical devices is supported by current research papers and its results. The operation of the devices is described in the context of the current legislation of the Czech Republic with emphasis on specialisation of biomedical technician. The bachelor thesis also provides information on the reactions of human body on the presence of an artificial circulation system. A deep knowledge of the subject is essential for safe and effective provision of the patient's vital functions. The method of work was the analysis of relevant literature followed by a synthesis of text.
Description
Subject(s)
Mimotělní oběh, mimotělní membránová oxygenace, mimotělní podpora životních funkcí, Cardiopulmonary bypass, extracorporeal membrane oxygenation, extracorporeal life support
Citation
ISSN
ISBN