Technicko-ekonomické aspekty při výběru způsobu svařování plechu tl. 4 mm

Abstract
Diplomová práce využívá předchozích výsledků optimalizací soustav MAG zdroj - drát - plyn k porovnání jednotlivých metod z hlediska kvality, produktivity a nákladů na praktické zhotovení svaru. Porovnávané svary přibližně stejné velikosti jsou zhotovené několika různými způsoby na ocelových plechách 4 až 6mm. Klasické metody svařování jsou porovnány s novými, progresivními za použití navržených technicko- ekonomických kritérií. Tato kritéria byla navržena s ohledem na podmínky praxe k dosažení snadno dostupného kvalitního a produktivního řešení s minimálními náklady.Cílem této práce je ukázat, že vhodně zvolenou technologií můžeme výrazně ovlivnit celkové náklady na požadovaný svarový spoj.
This theses utilises previous results of GMAW source-wire-gas optimizations for comparing of various welding methods from the point of view quality, productivity, and costs of weld performance. Compared welds app. of the same size (throat) are made with various methods on steel sheets of thickness 4 - 6 mm . Newly experimented welding methods, firstly used on this thickness, and new equipment were applied and compared with traditional advances, using designed technical-economical criteria. These criteria were designed with the respect to real conditions of praxis, to reach less costly, easily accessible and acceptable quality solution of this problem. The purpose of this work is to demonstrate that properly chosen and innovative experimented technology has a great influence to finished costs.
Description
Subject(s)
MAG, koutový svar, náklady, kvalita, produktivita, GMAW, fillet weld, costs, quality, productivity
Citation
ISSN
ISBN
Collections