Hodnotící škály v ošetřovatelské praxi dle Evidence Based Nursing

Abstract
Hodnotící škály a testy jsou v současné době standardní součástí ošetřovatelské dokumentace. Všeobecná sestra získává a hodnotí vstupní informace z ošetřovatelské anamnézy a hodnotí pacienta z hlediska současného stavu, ale také hodnotí změny stavu pacienta v čase. Hodnotící techniky slouží k objektivnímu posouzení pacienta a naplánování kvalitní individualizované péče. Všeobecné sestry se v rámci svého povolání setkávají s pacienty, kteří prožívají bolest, a tak je důležité, aby znaly hodnotící škály bolesti, jak správně bolest hodnotit a jak následně pacientovi od bolesti ulevit. Teoretická část je zaměřena na bolest, rozdělení bolesti, diagnostiku, terapii a v neposlední řadě na hodnotící škály, které jsou s bolestí spojené. Výzkumná část analyzuje výsledky z dotazníkového šetření. Výstupem bakalářské práce bude článek připravený k publikaci.
Evaluation scales and tests are currently a standard part of nursing documentation. The nurse obtains and evaluates input information from the anamnesis and evaluates the patient for current status, but also evaluates changes in the patient's condition over time. Evaluation techniques are used to objectively assess the patient and plan quality individualized care. Nurses meet patients with pain as part of their profession and so it is important that they know the pain evalution scales, how to properly assess pain and how to subsequently relieve pain. The theoretical section focuses on pain, division of pain, diagnosis, therapy and, last but not least, on the evaluation scales associated with pain. The research component analyzes the results obtained from the questionnaire survey. The output of the Bachelor thesis is an article prepared for publication.
Description
Subject(s)
bolest, hodnocení bolesti, hodnotící škály, všeobecná sestra, pacient, pain, pain assessment, evaluation scales, nurse, patient
Citation
ISSN
ISBN