Vliv přidání Cr do tříkomponentního povlaku AlTiN na užitné vlastnosti a porovnání s vícevrstvým povlakem CrN/AlTiN

Abstract
Tato práce se zabývá popisem a zkoumáním vlastností systémů substrát tenká vrstva. Teoretická část práce obsahuje stručný přehled problematikou tvorby tenkých vrstev a metodikou měření jejich mechanických a chemických vlastností. Experimentální část, se zabývá zkoumáním konkrétních keramických povlaků (Al,Ti)N, (Ti,Al)N, (Cr,Al,Ti)N a (Cr)N/(Al,Ti)N deponovaných metodou Arc-PVD na substráty z rychlořezné oceli ČSN 19 830. Výstupem hodnocení povlaků je charakterizace: drsnosti,mtvrdosti, adheze k základnímu materiálu, tribologikých vlastností a opotřebení jednotlivých povlaků.
This work deals with the description and investigation of the properties of thin film substrate systems. The theoretical part of the work contains a brief overview of the issue of creating thin films and the methodology of measuring their mechanical and chemical properties. The experimental part deals with the investigation of ceramic coatings (Al,Ti)N, (Ti,Al)N, (Cr,Al,Ti)N and (Cr)N/(Al,Ti)N deposited by Arc-PVD on substrates from high-speed steel ČSN 19 830. The output of the measurements is a statement of: roughness, hardness, adhesion to the base material, tribological properties and wear of individual coatings.
Description
Subject(s)
Tenká vrstva, Arc-PVD, substrát, drsnost, tvrdost, adheze, tribologické vlastnosti, opotřebení, Thin layer, Arc-PVD, substrate, roughness, hardness, adhesion, tribological propreties, wear
Citation
ISSN
ISBN
Collections