Analýza rizik vybraného ošetřovatelského výkonu vykonávaného zdravotnickým záchranářem

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rizik vybraného ošetřovatelského výkonu prováděného zdravotnickým záchranářem. Tímto výkonem byl zvolen intraoseální vstup. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části je rozebrána analýza rizik v kontextu poskytování ošetřovatelské péče, intraoseální vstup a jeho rizika dle literární rešerše. Ve výzkumné části jsou rizika intraoseálního vstupu porovnávána a doplňována na základě odpovědí zdravotnických záchranářů. Dále jsou zjišťovány návrhy opatření na minimalizaci rizik a řešení situací, když se rizika naplní. Výstupem bakalářské práce je článek připravený k publikaci v odborném periodiku.
The bachelor thesis is focused on the analysis of the risks of selected nursing performance performed by a paramedic. Intraoseal access was chosen for this performance. The work is divided into theoretical and research part. The theoretical part analyzes the risk analysis in the context of providing nursing care, intraosseous entry and it´s risks according to the literature search. In the research part, the risks of intraosseous entry are compared and supplemented on the basis of the answers of paramedics. Furthermore, proposals for measures to minimize risks and address situations when risks materialize are identified. The output of the bachelor's thesis is an article ready for publication in a professional periodical.
Description
Subject(s)
Analýza rizik, intraoseální vstup, návrhy na minimalizaci rizik, přednemocniční neodkladná péče, zdravotnický záchranář, Intraossesous access, paramedic, prehospital emergency care, risk analysis, risk minimization proposals
Citation
ISSN
ISBN