Degradace biokompozitů ve vodném prostředí

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá biodegradabilitou fólií PLA s příměsemi ATBC, CaCO3 a L-CNC ve vodném prostředí. V teoretické části se práce věnuje představení problematiky biodegradace a biopolymerů. Dále se zabývá stručným představením PLA, jeho složením, vlastnostmi, biodegradovatelností a využitím. Následuje kapitola o typických přísadách polymerů. V neposlední řadě se teoretická část věnuje vlivu složení biokompozitů a prostředí na biodegradaci biokompozitů. V závěru teoretické části je vysvětlena problematika bioplynové stanice a digestátu.Experimentální část se skládá z analýzy biodegradace ve vodném anaerobním prostředí (digestát) fólií z čistého PLA a biokompozitu PLA/ATBC/CaCO3, podle normy ČSN EN ISO 15985 pomocí respirometru ECHO. V druhé části se věnuje biodegradaci (PLA, PLA/ATBC, PLA/ATBC/L-CNC a PLA/ATBC/CaCO3) ve sladkovodním aerobním prostředí (sladkovodní akvárium).
This bachelor thesis focuses on biodegradability of PLA films with plasticizer ATBC and nucleating agents CaCO3 and L-CNC in aquatic conditions. In the theoretical part is explained the problematics of biodegradability and biopolymers. Furthermore, PLA and its composition, properties, biodegradability and usage, followed by common polymer additives are introduced. Next are mentioned the effects of different mediums and composition on biodegradability of biocomposites. Finally, the topic of a biogas station is broken down.The experimental part consists of anaerobic degradation analysis in aquatic media (digestate) of films composed of neat PLA and biocomposite PLA/ATBC/CaCO3 according to ISO 15985 technical norm, using respirometer ECHO. In the second part is conducted the test of biodegradability in freshwater biotope of PLA, PLA/ATBC, PLA/ATBC/L-CNC and PLA/ATBC/CaCO3 films (freshwater aquarium).
Description
Subject(s)
biokompozity, biodegradace, aerobní prostředí, anaerobní prostředí, PLA, biocomposites, biodegradation, aerobic media, anaerobic media, PLA
Citation
ISSN
ISBN
Collections