Informovanost rodičů o povinném a nepovinném očkování kojenců a dětí

Abstract
Bakalářská práce se zabývá očkováním kojenců a dětí, rozebírá vybraná infekční onemocnění, kterým lze předcházet povinným očkováním. Dále zjišťuje míru informovanosti rodičů o tématu očkování a mapuje zdroje informací, které rodiče využívají. Použitá metoda výzkumu je kvantitativní a použitou technikou práce je polostrukturovaný dotazník.
The bachelor thesis deals with the vaccination of infants and children and discusses selected infectious diseases that are preventable by mandatory vaccination. It also investigates the level of parental awareness of the vaccination and maps the information resources used by parents. The used research method is a quantitative method, and the used technique is a semi-structured questionnaire.
Description
Subject(s)
Děti, infekce, informovanost, očkování, rodiče
Citation
ISSN
ISBN