Vliv teploty na mechanické vlastnosti slitiny AW 6082

Abstract
Bakalářské práce se zabývá vlivem teploty na mechanické vlastnosti slitiny EN AW6082. K posouzení vlivu teploty bylo vybráno pro zkušební vzorky rozmezí teplot -50 °C až 85 °C. Všechny zkušební vzorky byly zkoušeny mechanickými zkouškami a to statickou zkouškou tahem a Charpyho rázovou zkouškou v ohybu. Pro vyhodnocení vlivu teploty byly naměřené hodnoty použity pro Analýzu rozptylu a na konci práce byly diskutovány vlastní výsledky měření.
The bachelor thesis deals with the thermal and mechanical properties of the EN AW 6082 alloy. For the assessment of the temperature influence, the test samples were selected in the temperature range of -50 ° C to 85 ° C. All the test samples were tested by mechanical tests, that means by static pull test and by Charpy bending impact test. To measure the influence of temperature, the measured values were used for scattering analysis and at the end of the work the actual measurement results were discussed.
Description
Subject(s)
slitina EN AW 6082, zkouška tahem, Charpy, Anova, mechanické vlastnosti kovů, alloy EN AW 6082, static pull test, Charpy, Anova, mechanical properties of metal
Citation
ISSN
ISBN
Collections