Podávání rizikových léčiv z pohledu všeobecné sestry

Abstract
Podávání rizikových léčiv, a to zejména injekčních roztoků chloridu draselného (KCl) o koncentraci 7,45 % a vyšší, neředěných heparinů a inzulínů, je jednou z činností v kompetencích všeobecné sestry na základě indikace lékaře. Z tohoto důvodu je nutné, aby všeobecné sestry měly znalosti o podávání, skladování a manipulaci s rizikovými léčivy. Při nedodržení zásad v souvislosti s podáváním rizikových léčiv, zejména při podání vysoce koncentrovaného roztoku chloridu draselného, může dojít k ohrožení života pacienta. Proto je nutné zjistit znalosti všeobecných sester o zásadách podávání KCl, inzulínů a heparinů pro zabránění vzniku nežádoucích událostí. Výstupem bakalářské práce je vytvořený článek připravený k publikaci v odborném časopise.
Administration of risk drugs, especially injectable solutions of potassium chloride (KCl) at a concentration of 7.45% and above, undiluted heparins and insulins, is one of the activities in the competence of the nurse based on the indication of the doctor. For this reason, it is necessary to have knowledge of administration, storage and handling of high-risk drugs. Failure to comply with the principles of administration of hazardous medicines, especially when a highly concentrated potassium chloride solution (KCl) is administered, patient life may be endangered. Therefore, it is necessary to find out the knowledge of nurses about principles of administration of KCl, insulins and heparins to prevent side effects. The output of this bachelor's thesis is an article prepared for publication in a professional journal.
Description
Subject(s)
riziková léčiva, chlorid draselný, heparin, inzulin, všeobecná sestra, ošetřovatelství, podávání léků, hazardous drugs, potassium chloride, heparin, insulin, general nurse, nursing, medication
Citation
ISSN
ISBN