KONSTRUKCE KABINY NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU

Abstract
Cílem diplomové práce je navrhnout vhodnou metodu stavby kabiny pro ověření přípustnosti k provozu. Úloha dané práce spočívá v provedení vývoje kabiny a následné pevnostní analýzy. V práci je popsána obecná problematika stavby kabin nákladních vozidel včetně možností provedení a výroby.
The aim of the diploma thesis is to design a suitable method of cabin construction to verify the admissibility for operation. The task of the thesis consists in cabin development and following stress analysis. The work describes the general issues of truck cabin construction, including design and production options.
Description
Subject(s)
Kabina, konstrukce, navrhování, zkoušení, homologace, nákladní automobil, Cabin, construction, design, testing, homologation, truck
Citation
ISSN
ISBN
Collections