Sestavení výpočetního programu pro výpočet základních izobarických změn stavu ve vlhkém vzduchu

Abstract
Bakalářská práce se v úvodní části zabývá základními vlastnostmi vlhkého vzduchu. Dále je v práci přehled izobarických změn, které ve vlhkém vzduchu probíhají. Nezbytnou součástí je také výpočetní program pro výpočet izobarických dějů, který po zadání počátečního stavu vlhkého vzduchu spočítá konečný stav vzduchu po průběhu zadaného izobarického děje. V závěrečné části práce je uveden popis algoritmů, kterými se program při výpočtu řídí, a ověření funkčnosti programu na několika příkladech.
The first part of the bachelor thesis deals with the basic characteristics of moist air. Next, the thesis shows an overview of isobaric changes which occur in moist air. A programme for calculation of isobaric processes is also an essential part of the thesis. After the initial state of moist air and particular isobaric process are entered, it calculates the ultimate state of air. At the end of the thesis, there is a description of algorithms which the programme uses and a verification of the programme functionality based on several problems.
Description
Subject(s)
Vlhký vzduch, Mollierův h-x diagram, izobarický děj, Moist air, Mollier h-x diagram, isobaric process
Citation
ISSN
ISBN
Collections