Simulace a měření spotřeby tlakového vzduchu a elektrické energie řízeného obvodu pneumatické pružiny

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou matematického modelu řízeného pneumatického obvodu sedačky s proměnným tlakovým profilem. Sedačka s proměnným tlakovým profilem je založena na principu řízené změny tlaku v pneumatickém pružném prvku umístěném uvnitř sedačky. Matematický model by měl sloužit k predikci spotřeby tlakového vzduchu a elektrické energie. Model je vytvo-řen v programu Matlab Simulink. Funkčnost modelu byla experimentálně validována.
This bachelor thesis deals with creation of mathematical model of controlled pneumatic circuit in seat with adjustable pressure profile. The principle of seat with adjustable pressure profile is based on con-trolled change of pressure in pneumatic spring element, that is built in a seat cushion. Mathematical model should be used to predict consumption of compressed air and electric energy. Model is crated in software Matlab Simulink. A Function of the model was experimentally validated.
Description
Subject(s)
pneumatická pružina, matematický model, spotřeba, Pneumatic spring, mathematical model, consumption
Citation
ISSN
ISBN
Collections