Zajištění služeb skupin speciálních činností v rámci ZZS ČR

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá zajištěním skupin speciálních činností v rámci ČR. Cílem této práce bylo popsat skupinu speciálních činností ZZS, zjistit systém svolávání biohazard týmu ve vybraných krajích, zjistit činnost biohazard týmu ZZS ve vybraných krajích, zjistit četnost a formu školení týmu skupin speciálních činností ve vybraných krajích. V teoretické části budu chtít čtenáře seznámit se základním fungováním zdravotnické záchranné služby, dále budu chtít vysvětlit základní a důležité věci k pochopení fungování pracoviště krizové připravenosti a důležité pojmy důležitých ohledně mimořádných událostí a v neposlední řadě přiblížit problematiku VNN. Výzkumná část analyzuje rozhovory respondentů jednotlivých záchranných služeb, zpracovává a diskutuje nad získanými informacemi. Součástí této práce je i doporučení pro praxi.
This bachelor's thesis deals with the provision of groups of special activities within the Czech Republic. The aim of this work was to describe a group of special activities of the EMS, to find out the system of convening biohazards in selected regions, to find out the activities of the biohazard team of the EMS team in selected regions, to find out the frequency and form of training of the special activities team in selected regions. In the theoretical part, I will want to familiarize the reader with the basic functioning of the emergency medical service, I will also be able to explain the basic and important things of readiness to understand the functioning of the crisis workplace and important terms important regarding extraordinary events and, last but not least, bring closer the issue of A highly contagious disease. The research part analyzes interviews of respondents of individual rescue services, processes applications based on the information obtained. This work also includes recommendations for practice.
Description
Subject(s)
Skupina speciálních činností, vysoce nakažlivá nemoc, typová činnost 16/A
Citation
ISSN
ISBN