Vizualizace infarktu myokardu v prostředí Android

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na vývoj prototypu mobilní aplikace, jejíž cílem je vizualizovat patofyziologické procesy při infarktu myokardu. Součástí práce je nastudování patofyziologických dějů v srdci a vybrání dějů vhodných pro vizualizaci. Dále pak shrnutí současných mobilních aplikací, které se věnují problematice infarktu myokardu, a identifikování klíčových aspektů aplikace. Nedílnou součástí práce je také tvorba grafických 3D modelů srdce, jejich animace, export a implementace do mobilní aplikace.
The bachelor thesis is aimed at the development of a mobile application prototype. The thesis starts with learning about the pathophysiological processes in the heart and selecting appropriate processes for visualization. Further, we summarize the state-of-the-art of currently available applications focused on myocardial infarction and identify the key aspects of our application. The main part of the thesis is creating graphics 3D models of the heart, animating them and implementing in the mobile application.
Description
Subject(s)
srdeční cyklus, ischemie, infarkt myokardu, 3D vizualizace, Android, mobilní aplikace, cardiac cycle, ischemia, myocardial infarction, 3D visualization, Android, mobile application
Citation
ISSN
ISBN