Optimalizace metodiky bodového nanášení rastru pro deformační analýzy

dc.contributorPilvousek Tomáš, Ing. Ph.D. : 61311
dc.contributor.advisorKejzlar Pavel, Ing. Ph.D. : 61317
dc.contributor.authorDucháč, Alfred
dc.contributor.otherSeibert Ondřej, Ing. Konzultant : 67700
dc.date.accessioned2022-12-19T04:36:20Z
dc.date.available2022-12-19T04:36:20Z
dc.date.committed2023-2-3
dc.date.defense2022-06-15
dc.date.submitted2021-10-13
dc.date.updated2022-6-15
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDeformační analýza plechových výlisků pomáhá zmapovat rozložení deformačních zón při lisování v problematických oblastech karoserie. To pomáhá řešit výrobní problémy v lisovně a předcházet jim. Tato práce je zaměřena na optimalizaci procesu bodového nanášení rastru na žárově pozinkované plechy pro deformační analýzy. Získaná data jsou vyhodnocena pomocí systému GOM Argus. Jsou porovnávány dvě technologie nanášení rastru, a to elektrochemická a laserová. Realizované deformační analýzy prokázaly závislost naměřených hodnot na metodě nanášení bodového rastru. Analýza mikrostruktury pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu ukazuje, že vliv nastavení laseru na materiál je ve srovnání s elektrochemickým leptáním výrazně vyšší. Při depozici rastru pomocí laseru se projevuje tepelné ovlivnění základního materiálu a vznik povrchových trhlin, které při následném tváření působí jakožto koncentrátory napětí a negativně tak ovlivňují deformační charakteristiky materiálu. Obě technologie depozice a různá nastavení zvolených parametrů laseru jsou metalograficky porovnány s využitím světelné optické mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie, energeticko-disperzní analýzy a difrakce zpětně odražených elektronů.cs
dc.description.abstractDeformation analysis of sheet metal parts helps to map the distribution of deformation zones during pressing in problematic areas of the car structure. This helps to solve and prevent manufacturing problems at the press shop. This work is focused on optimizing the process of point raster deposition on hot dip galvanized sheet metal for deformation analysis. The data obtained are evaluated by using the GOM Argus system. Two raster deposition technologies, namely electrochemical and laser, are compared. The deformation analyses performed have shown the dependence of the measured values on the point grid deposition method. The microstructure analysis using a scanning electron microscope shows that the effect of the laser setting on the material is significantly higher compared to electrochemical etching. During the deposition of the raster by laser, the thermal effect on the base material and the formation of surface cracks, which act as stress concentrators during subsequent forming, negatively affect the deformation characteristics of the material. The two deposition technologies and the different settings of the selected laser parameters are metallographically compared using light optical microscopy, scanning electron microscopy, energy-dispersive spectroscopy and backscattered electron diffraction.en
dc.description.mark1
dc.format69 s.
dc.format.extent0
dc.identifier.signatureV 202204440
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166676
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonpar1. FRĄCZ, Wiesław, Feliks STACHOWICZ a Tomasz PIEJA. ASPECTS OF VERIFICATION AND OPTIMIZATION OF SHEET METAL NUMERICAL SIMULATIONS PROCESS USING THE PHOTOGRAMMETRIC SYSTEM.~Acta Metallurgica Slovaca~[online]. 2013,~19(1), 51-59. ISSN 1338-1156.par par2.~STOUDT, M a J HUBBARD. Analysis of deformation-induced surface morphologies in steel sheet.~Acta Materialia~[online]. 2005,~53(16), 4293-4304. ISSN 13596454.par par3.~EVIN, Emil a Miroslav TOMÁŠ. Comparison of Deformation Properties of Steel Sheets for Car Body Parts.~Procedia Engineering~[online]. 2012,~48, 115-122par par4. KOLNEROVÁ, Michaela, Jiří SOBOTKA a Pavel SOLFRONK. Adhesive Bonding Joints of Coating with Zn/Mg Layer on Sheets for Car-Body Panels at Temperature Loading.~Key Engineering Materials~[online]. 2015,~669, 167-175 . ISSN 1662-9795. ISSN 18777058.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectDeformační analýzacs
dc.subjectŽárově pozinkované plechycs
dc.subjectNanášení bodového rastrucs
dc.subjectAnalýza mikrostrukturycs
dc.subjectDeformation analysesen
dc.subjectHot-dip galvanized metal sheetsen
dc.subjectPoint pattern depositionen
dc.subjectMicrostructure analysisen
dc.titleOptimalizace metodiky bodového nanášení rastru pro deformační analýzycs
dc.titleOptimization of raster point deposition methodology for deformation analyzesen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineMT
local.degree.programmeMateriály a technologie
local.degree.programmeabbreviationN0715A270015
local.department.abbreviationKMT
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS20000210
local.identifier.stag43481
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisfa3b5fee-c61b-43c8-a02e-e4a8b5981142
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4440
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Alfred_Duchac_DP.pdf
Size:
4.89 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
HODNOCENI_vedouciho_DP_Alfred_Duchac.pdf
Size:
250.2 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hodnoceni_oponenta_DP_Duchac.pdf
Size:
823.29 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
32.37 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections