Možnosti využití bezdrátové komunikace, internetu věcí IoT v urgentní medicíně

Abstract
Bakalářská práce se zabývá vytvořením platformy pro zobrazování pacientských dat v reálném čase na webové stránce. V teoretické části jsou popsány současné způ-soby komunikace Zdravotnické záchranné služby s Nemocničními zařízeními. Zmíněné jsou také techno-logie spjaté s realizací webových stránek, databází a komunikačních sítí. Důraz je kladen na propojení jed-notlivých funkčních prvků. Jako je naprogramování funkčního prototypu snímače pacientských dat, vytvo-ření skriptu PHP pro vkládání dat do databáze MySQL a jejich zobrazení na webových stránkách.
The bachelor thesis research is focused on creation of a platform for displaying patient data in real time on a web page. The theoretical part describes the current methods of communication between the Emergency Medical Services and the Hospital facilities. The technologies associated with the implementation of websites, datbases and communication networks are also mentioned. Emphasis is placed on the interconnection of individual functional elements. Such as programming a functional prototype of a patient data sensor, creating a PHP script for inserting data into a MySQL database and displaying it on a website in real time.
Description
Subject(s)
Arduino, Databáze, IoT, PHP, Urgentní medicína, Arduino, Database, IoT, PHP, Urgent medicine
Citation
ISSN
ISBN