Biomechanická analýza hlubokého dřepu v kontextu vybraných funkčních a strukturálních poruch pohybového aparátu člověka

Abstract
Hlavním cílem práce bylo provést komplexní biomechanickou analýzu hlubokého dřepu se zvláštním zaměřením na diagnostiku vybraných funkčních a strukturálních poruch pohybového aparátu člověka. V teoretické části byl vytvořen biomechanický model pro analýzu hlubokého dřepu. Pro tento model byly odvozeny pohybové rovnice. Experimentální část byla zaměřena na změnu polohy COP při provádění hlubokého dřepu a aplikaci kinetostatického modelu. Ke stanovení polohy a pohybu COP byl využit měřící systém Pedar. Výsledky prokázaly statisticky významný posun COP směrem vzad při současném snižování těžiště celého těla. Poznatky získané v rámci této bakalářské práce mohou být využity v navazujících klinických výzkumech.
The main aim of the work was to perform a complex biomechanical analysis of a deep squat with a focus on diagnostics of chosen functional and structural disorders of the human musculoskeletal system. In the theoretical part was created a biomechanical model for the analysis of a deep squat. For this model, there were derived motion equations. The experimental part was focused on the changing of the position COP, during the execution of a deep squat and application of kinetostatic model. For determination of the position and movement COP, there was used the Pedar system. The results proved statistically significant movement of COP backwards, while lowering of the centre of gravity of the whole body. Findings gained in this thesis can be used in the following clinical researches.
Description
Subject(s)
kineziologie, biomechanika, stick model, hluboký dřep, COP, kinesiology, biomechanics, stick model, deep squat, COP
Citation
ISSN
ISBN