Analýza vlivu vysokofrekvenčních elektromagnetických komunikačních polí na člověka

Abstract
Bakalářská práce se zabývá vysokofrekvenčními elektromagnetickými poli, která se využívají v mikrovlnné komunikační technice. Úkolem bylo popsat tento typ komunikace a zhodnotit jeho dopad na člověka. Dále provést měření komunikačních polí pomocí spektrometru v praxi v nemocničním zařízení a na jiných běžně obývaných místech. Výsledky měření jsou zaznamenány v grafech, tabulkách a nákresech a jednotlivá místa jsou porovnána mezi sebou podle frekvenční oblasti měření.
The bachelor thesis deals with high-frequency electromagnetic fields used in microwave communication technology. The task was to describe this type of communication and to evaluate its impact on humans. Furthermore, to make measurements of communication fields using a spectrometer in a practical hospital setting and other commonly inhabited places. The results of the measurements are recorded in graphs, tables and drawings and the individual sites are compared with each other according to the frequency range of the measurements.
Description
Subject(s)
Elektromagnetismus, digitální komunikace, vliv mikrovln, člověk a mikrovlny
Citation
ISSN
ISBN