Experimentální výzkum teplotních polí v nano-kapalinách

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním teplotních a rychlostních polí proudící kapaliny v horizontálním kanále. Pro zjištění teplotních polí je využito metody LIF, která k určení teploty využívá závislosti intenzity emitovaného záření na teplotě sytících částic. Pro určení rychlostních polí se použila metoda PIV, která vyhodnocuje rychlost kapaliny z posunutí sytících částic mezi dvěma snímky. Experiment ke zjištění teplotních a rychlostních polí byl proveden pro konvenční kapalinu a pro nanokapalinu a to ve třech stupních ohřevu. Zjištěné rychlostní a teplotní pole byly popsány a vzájemně porovnány. Výsledky byly konfrontovány s teorii.
The diploma thesis focuses on investigation of temperature and velocity fields of a flowing liquid in a horizontal channel. The temperature fields were detected by LIF method, which uses the dependence of the intensity of the emitted radiation on the temperature of seeding particles to determine the temperature. To detect velocity fields, PIV method was used, evaluating the velocity of the liquid from the displacement seeding particles between two images. The experiment of detecting temperature and velocity fields was performed for conventional liquid and for nanoliquid in three stages of heating. The results were confronted with theory.
Description
Subject(s)
nanokapalina, teplotní pole, rychlostní pole, metoda LIF, metoda PIV, horizontální proudění s ohřevem, nanofluid, temperature field, velocity field, LIF method, PIV method, horizontal flow with heating
Citation
ISSN
ISBN
Collections