OPTIMALIZACE ZADNÍ NÁPRAVY STUDENTSKÉ FORMULE TUL

Abstract
Bakalářská práce se zabývá optimalizací zadní nápravy studentské formule TUL. Obsahuje teoretickou část, která popisuje projekt Studentské formule, konstrukční uložení náprav, stávající zadní část a inspiraci na novou zadní část studentské formule TUL. Zároveň je součástí i praktická část, která se zabývá vstupními hodnotami, volbou zatížení, koncepčními postupy, výpočty, simulací, vyhodnocením celého výsledku práce se stávající zadní částí a porovnaní CAD modelu s reálnou sestavou. Cílem této práce je vytvoření optimalizované zadní nápravy studentské formule TUL se zlepšením jízdních ale i estetických vlastností formule včetně technické dokumentace.
The bachelor thesis deals with the optimization of the rear axle of the student formula TUL. It includes a theoretical part which describes the project of the student formula, design mounting of the axles, existing rear part and the inspiration for the new rear part of the student formula TUL. At the same time the bachelor thesis includes a practical part, which deals with the input values, the choice of the loading, the conceptual procedures, calculations, simulation, and evaluation of the whole outcome of work with the existing rear section and comparison of the CAD model with the real composition. The aim of this work is the creation of an optimized rear axle of the student formula TUL with the improvement of the on road and also the aesthetical performance of the formula including the technical documentation.
Description
Subject(s)
bakalářská práce, optimalizace zadní nápravy, studentská formule, uložení náprav, řetězový převod, simulace zadní části, odpružení, bachelor thesis, the optimization of the rear axle, the student formula, mounting the axles, a chain transfer, the simulation of the rear part, suspension
Citation
ISSN
ISBN
Collections