Experimentální stanovení termomechanických vlastností polymerního materiálu Estane

Abstract
Práce se zabývá experimentálním stanovením mechanických a termomechanickýchvlastností materiálu Estane. Na vzorcích byla zjišťována tvrdost materiálu, byla provedena tahová zkouška pro stanovení Youngova modulu pružnosti v tahu a dynamická mechanická analýza pro stanovení dynamického modulu pružnosti, resp. jeho složek konzervativního a ztrátového modulu a ztrátového úhlu v závislosti na teplotě a frekvenci. V druhé části experimentu byla stanovena oblast skelného přechodu polymeru a byl vyšetřován efekt tvarové paměti v závislosti na počtu provedených cyklů.
The work deals with experimental determination of mechanical andthermomechanical properties of Estane material. Material hardness was determined on the samples, tensile test was performed to determine Young's modulus of elasticity and dynamic mechanical analysis to determine the dynamic modulus of elasticity, respectively its components conservative and loss modulus and loss angle depending on temperature and frequency. In the second part of the experiment, the glass transition region of the polymer was determined and the shape memory effect was investigated depending on the number of cycles performed.
Description
Subject(s)
Polymery s tvarovou pamětí, experiment, dynamická mechanická analýza, Shape memory polymers, experiment, dynamic mechanical analysis
Citation
ISSN
ISBN
Collections