Znalosti studentů studijního oboru Zdravotnický záchranář v oblasti podávání léčivých přípravků

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na znalosti studentů studijního oboru Zdravotnický záchranář v oblasti podávání vybraných léčivých přípravků. Teoretická část se zabývá problematikou obecné farmakologie, dále jsou popsány vybrané skupiny léčivých přípravků, které se používají na pracovištích akutní lůžkové péče intenzivní. Konkrétně jsou popsány antiarytmika, svalová relaxancia a koncentrovaný roztok KCl. Dále se teoretická část zaměřuje na zásady podání těchto léčivých přípravků. Výzkumná část práce byla provedena kvantitativní metodou, samotný výzkum pak pomocí dotazníkového šetření. Dotazník byl určen studentům 3. ročníku oboru zdravotnických záchranář z vybraných fakult zdravotnických studií. Cílem dotazníku bylo zjistit, zda studenti mají znalosti o vybraných léčivých přípravcích používaných v rámci poskytování akutní lůžkové péče intenzivní a zda znají zásady jejich podání.
Bachelor thesis focuses on the knowledge of paramedic students about the administration of the medicinal products. Theoretical part of the thesis is about problematics of the pharmacology in general. Then the chosen groups of medicinal products, used on the intensive care units, are described. Especially antiarrhythmics, muscle relaxants and concentrated KCl solution. The theoretical part also focuses on the principals of the administration of these medicinal products. The research part of the thesis was realized by a quantitative method with a questionnaire. The questionnaire was made for the paramedic students of the third degrees. These students were from chosen faculties of the health studies. The purpose of the questionnaire was to find out, if students have knowledge about chosen medicinal products, that are used on the intensive care units, and if they have knowledge about administering principals of these medicinal products.
Description
Subject(s)
akutní lůžková péče intenzivní, farmakoterapie, léčivé přípravky, podávání léčiv, zdravotnický záchranář, administering medication, intensive care unit, medicinal products, paramedic, pharmacotherapy
Citation
ISSN
ISBN