Analýza vlivu ošetření formy mikropostřikem ve vztahu ke kvalitě odlitku bloku motoru 1.0. MPI EVO

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vlivu ošetření formy mikropostřikem ve vztahu ke kvalitě odlitku bloku motoru 1.0. MPI EVO. Teoretická část se věnuje obecnému popisu tlakového lití a jeho periferií, především pak termoregulačnímu systému formy a metodám ošetření líce formy, neboť tyto součásti jsou úzce spjaty s experimentální částí práce. Experimentální část probíhala ve spolupráci se společností Škoda Auto a.s. a zabývá se analýzou vlivu ošetření formy mikropostřikem na výslednou kvalitu odlitku. Cílem této práce je určení zmetkovitosti odlévaného bloku v závislosti na použité technologii ošetření líce formy.
This bachelor thesis deals with the analysis of ifluence treating the die casting mold by micro-spraying in relation to the quality of the cast of engine block. Theoretical part devotes to general description of die casting and its parts, primarily to the thermoregulation system of casting mold and methods of treating the obverse casting mold, because these components are closely connected to experimental part of this thesis. Experimental part took place in cooperation at Škoda Auto a.s. and deals with the analysis of ifluence treating the decasting mold microspraying to final quality of the cast. The main goal of this thesis is to determine the wastage rate of the casted block depending on the technology which was used for treating the obverse casting mold.
Description
Subject(s)
chladící systém, konvenční způsob ošetření, licí forma, mikropostřik, temperační systém, vysokotlaké lití, zmetkovitost, cooling system, conventional method of treatment, casting mold, micro-spraying, tempering system, die casting, wastage rate
Citation
ISSN
ISBN
Collections