VNÍMANÍ BOLESTI U ŽEN PO VAGINÁLNÍM PORODU A PORODU VEDENÝM CÍSAŘSKÝM ŘEZEM

Title Alternative:PAIN PERCEPTION IN WOMEN AFTER VAGINAL BIRTH AND CAESARIAN BIRTH
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The topic of my Bachleor Thesis is the problem of women pain perception after vaginal childbirth and after Caesarean section. The aim of my Bachleor Thesis this to monitor subjective pain perception after vaginal and caesarean childbirth and it´s development during postnatal period. My Bachleor Thesis is divided into two parts: theory and research. The theoretical part deals with the pain, then the childbirth and Caesarean section. Work is included in the nursing process in women after vaginal birth and caesarian section. The research part is carried out in a form of questionnaire. It focuses on pain perception and pain development during postnatal hospitalization period. It begins with aims and hypotheses defining. This part presents and evaluates data collected from a sample of female respondents. Defined hypotheses are commented in the part of discussion. Results of the study are resumed in the final part of my.
Tématem mé bakalářské práce je problematika vnímání bolesti u žen po vaginálním porodu a porodu vedeným císařským řezem. Práce si klade za cíl monitorování subjektivního vnímání bolesti po vaginálním porodu a porodu vedeným císařským řezem a jeho vývoj v průběhu poporodního období. Práce má dvě části, teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část pojednává o bolesti, dále pak o porodu a o císařském řezu. Do práce je zahrnut i ošetřovatelský proces u ženy po vaginálním porodu a u ženy po císařském řezu. Výzkumná část, která je realizována formou dotazníkového šetření, je zaměřená na vnímání a vývoj bolesti v poporodním období po dobu hospitalizace. Začíná stanovením cíle a hypotéz. V této části jsou vyobrazena a vyhodnocena sesbíraná data od dotazovaného vzorku respondentek. V diskuzi jsou okomentovány stanovené hypotézy a v závěru práce jsou shrnuty výsledky studie.
Description
katedra: UZS; přílohy: 1 CD ROM, 1 edukační leták; rozsah: 90 s., 21 s. příloh
Subject(s)
postpartum pain, pain after caesarean section, caesarean section, nursing process, postpartum pain, sectio caesarea, vaginal birth, bolest po porodu, bolest po císařském řezu, císařský řez, ošetřovatelský proces, poporodní bolest, sectio caesarea, vaginální porod
Citation
ISSN
ISBN