Prototyp IoT komunikačního zařízení k digitalizaci ve zdravotnictví

Abstract
Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci Návrh prototypu přístroje k zefektivnění komunikace mezi obsluhou zdravotnického přístroje a technicky znalé osoby a zabývá se vylepšením komunikačního IoT terminálu pro hlášení poruchy až osmi zdravotnických přístrojů. Rovněž se zabývá vývojem, na terminálu nezávislé, mobilní aplikace pro hlášení poruchy na zdravotnickém přístroji načtením QR kódu. Nad rámec zadání diplomové práce byl vyvinut prototyp inteligentní zásuvky pro prediktivní údržbu zdravotnických přístrojů. V teoretické části jsou popsány datové standardy ve zdravotnictví. Jedná se o mezinárodní HL7 a v České republice používaný DASTA, dále DICOM, MKN a SNOMED CT. Je představen referenční model OSI/ISO a TCP/IP. Následně se práce věnuje XML, prediktivní údržbě, RPA, bezkódovému programování a s ním spojeným rizikům. Praktická část popisuje návrh, hledání řešení, sestavení a programování všech tří produktů. Všechny tři produkty byly testovány v laboratorních podmínkách a následně byl diskutován další možný rozvoj pro digitalizaci ve zdravotnictví.
The Master's thesis is a continuation of the Bachelor's thesis Design of a prototype device to streamline communication between the operator of a medical device and a technically knowledgeable person and focuses on the improvement of an IoT communication terminal for fault reporting of up to eight medical devices. It also focuses on the development of a terminal-independent mobile application for reporting failures on a medical device by reading a QR code. Beyond the scope of the thesis, a prototype of an intelligent power outlet has been developed for the predictive maintenance of medical devices. The theoretical part describes data standards in healthcare. These are the international HL7 and DASTA used in the Czech Republic, as well as DICOM, MKN and SNOMED CT. The OSI/ISO and TCP/IP reference models, XML, predictive maintenance, RPA, codeless programming and related risks are introduced. The practical part describes the design, troubleshooting, building and programming of all three products. All three products were tested under laboratory conditions, and then further developments for healthcare digital transformation were discussed.
Description
Subject(s)
Codefree, DASTA, Digitalizace ve zdravotnictví, Elektroměr, HARDWARIO CHESTER, HL7, Inteligentní zásuvka, IoT, Microsoft Power Apps, Microsoft Power Automate, Prediktivní údržba, RS-485
Citation
ISSN
ISBN