Vliv stárnutí na vlastnosti PLA biokompozitů

Abstract
Tato Bakalářská práce se zabývá hodnocením vlivu atmosférického stárnutí na PLLA s 15 hmot. % změkčovadel. Pro tuto práci byla vybrána změkčovadla ATBC (obchodním názvem Citroflex A4), MC 2178, MC 2192 a PEG400, neboť jsou pouze přírodní struktury, splňují technologické a legislativní požadavky pro danou aplikaci a jsou biologicky odbouratelná. Zkoumán byl vliv stárnutí na tokové, mechanické a teplotní vlastnosti PLLA s 15 hmot. % změkčovadel. Vlastnosti první poloviny zkušebních tělísek a fólií byly testovány před atmosférickým stárnutím a druhé poloviny po atmosférickém stárnutí. Poté byly jednotlivé výsledky porovnány mezi sebou a s čistým PLLA.
This Bachelor thesis deals with the evaluation of the effect of atmospheric aging on PLLA with 15 wt. % plasticizers. The plasticizers ATBC (trade name Citroflex A4), MC 2178 and MC 2192, and PEG400 were selected for this work as they are only natural structures, and meet the technological and legislative requirements for the application, and are biodegradable. The effect of aging on the flow, mechanical and thermal properties of PLLA with 15 wt. % plasticizers were investigated. The properties of the first half of the test bodies and films were tested before atmospheric aging and the second half after atmospheric aging. Then the individual results were compared with each other and with pure PLLA.
Description
Subject(s)
kyselina polymléčná, změkčovadla, atmosférické stárnutí, fólie, zkušební tělíska, polylactic acid, plasticizers, atmospheric aging, films, test bodies
Citation
ISSN
ISBN
Collections