Návrh a realizace zařízení pro vedení dopravníkových pásů valchovacího stroje

Abstract
Diplomová práce se zabývá řešením a konstrukčním návrhem vedení pásových dopravníků valchovacího stroje pro výrobu klobouků z králičí srsti. V teoretické části jsou popsány požadavky konstrukce pásových dopravníků a provedena rešerše způsobů vedení dopravníkových pásů. V další části je provedena analýza vniku příčných sil v pásech a poté je představeno řešení. Práce je zaměřena zejména na naváděcí dopravník umístěný před valchovacími válci, jehož funkcí je eliminace přehýbání plstěnců při vstupu mezi válce. Jsou vypracovány tři varianty konstrukčního provedení, z nichž je vybrána, na základě stanovených posuzovaných hledisek, ta nejlepší. Vybraná varianta je poté popsána, jsou u ní provedeny potřebné výpočty a její výkresová dokumentace.
This diploma thesis is focused on solution and design of guidance of belt conveyors for felting machine, that produces hats from rabbit fur. Theoretical part describes requirements of the design of belt conveyors and searches for methods of its belt guidance. In the next part, an analysis of creation of transverse forces in the belts is performed and its solution is presented. The work is focused mainly on guide conveyor located near the felting rollers, which function is to eliminate the folding of felts at the entrance into the rollers. Three variants of design are created, from which the best one is selected based on the determined assessed aspects. After that the selected variant is described and necessary calculations and its drawing documentation are performed.
Description
Subject(s)
Pásový dopravník, valchování, vedení pásů, belt conveyor, felting, guidance of belt
Citation
ISSN
ISBN
Collections