Konstrukce zařízení pro jednoosé zatěžování miniaturních vzorků z pryže a plastů.

Abstract
Předložená diplomová práce se zabývá konstrukcí zařízení pro jednoosé zatěžování miniaturních vzorků z pryže a plastů, které má sloužit pro měření deformacívzorků pomocí digitální korelace obrazu. Zabývá se i řízením pohonu navrženéhozařízení. Další součástí práce je měření deformací pomocí digitální korelace obrazua jejich vyhodnocení. Výsledkem této práce je navržené zařízení pro jednoosé zatěžování, grafické uživatelské rozhraní a manuál pro obsluhu navrženého zařízení.
The presented diploma thesis deals with the construction of a device for uniaxial loading of miniature samples of rubber and plastics, which is to be used formeasuring the deformation of samples using digital image correlation. It also dealswith the drive control of the designed device. Another part of the work is to measure and evaluate the deformation using digital image correlation. The results ofthis work are a designed device for uniaxial loading, a graphical user interface andhandbook for designed device.
Description
Subject(s)
digitální korelace obrazu, konstrukce, grafické uživatelské rozhraní, matlab, arduino, digital image correlation, design, graphical user interface, matlab, arduino
Citation
ISSN
ISBN
Collections