Creation of 3D models of objects using alternative applications

Abstract
Hlavním cílem práce bylo porovnat profesionální systémy pro 3D digitalizaci objektů (tzv. 3D skenery) se softwary, které pro tvorbu modelu využívají principu fotogrammetrie. Jedním z hodnocených kritérií byl i typ použitého fotoaparátu, přičemž bylo provedeno srovnání s profesionální kamerou a kamerou mobilního telefonu. Práce si klade za cíl identifikovat vhodný software a kamerový senzor pro dosažení úplného a přesného modelu. Výstupní modely fotogrammetrického softwaru byly porovnány s výstupem ze skenovacího systému ATOS III Triple Scan. Byla provedena rešerše softwarů dostupných na trhu, přičemž pro podrobnou analýzu byly vybrány čtyři softwary - dva open-source a dva placené. K zachycení snímků byly použity fotoaparáty Nikon D500, Canon IXUS 220HS, iPhone 12 Pro. V závěru byly vypočítány průměrné a maximální odchylky od referenčního modelu a byl ukázán nejlepší software, který má dobré výstupy - nejblíže optickému skenování. Pro vizualizaci kvality vypočítaných modelů jednotlivých softwarů byly pro fotoaparát iPhone a pro model vzniklý 3D skenováním vyrobeny fyzické kopie modelů metodou 3D tisku.
The main goal of the thesis is to compare the physical systems for 3D digitization with Photogrammetry software available in the market. Other important component taken into consideration is the type of cameras. Due to widely available cameras a critical comparison with Professional camera and mobile camera were considered. This study aims on identifying the suitable software and camera sensor for achieving a complete and accurate model. The model output from Photogrammetry Software is analyzed with the output from the ATOS Triple Scan system. To asses the Photogrammetry Software different available software in the market were taken into study and from that a feasible number were considered. Two open-source and two paid software were taken into this study. Nikon D500, Canon IXUS 220HS, iPhone 12 Pro camera were utilised to capture the images and corresponding 3D models were generated. In the end, a study based on the results from each software were computed and the best software from the four which has a good output as close to Optical Scan were shown. 3D printed models from the images generated from iPhone camera for the four photogrammetry software and ATOS Triple Scan were done.
Description
Subject(s)
Fotogrammetrie, 3D rekonstrukce, Mračno bodů, 3D skenování, Přesnost, Photogrammetry, 3D Reconstruction, point cloud, 3D Scanning, Accuracy
Citation
ISSN
ISBN
Collections