Specifika ošetřovatelské péče u pacientů s pravoslavným vyznáním

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na specifika ošetřovatelské péče u pacientů s pravoslavným vyznáním. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zpracována podle modelu kulturně ohleduplné a uzpůsobené péče, který byl vytvořen Joyce Newman Ginger a Ruth Davidhizar, přičemž je aplikován na minoritu s pravoslavným vyznáním. Výzkumná část je realizována kvalitativní metodou výzkumu s použitím techniky polostrukturovaných rozhovorů s respondenty pravoslavného vyznání. Výzkumem jsou zjištěna specifika ošetřovatelské péče v oblasti víry, stravování, během hospitalizace, a v neposlední řadě zkušenosti s poskytováním ošetřovatelské péče.
The bachelor thesis focuses on the specifics of nursing care for patients of the Orthodox religion The work thesis is divided into two parts. The theoretical part is based on a model of culturally considerate and adapted care, which was created by Joyce Newman Ginger and Ruth Davidhizar, and is applied to a minority with an Orthodox religion. The research part is realized by a qualitative research method using the technique of semi-structured interviews with Orthodox respondents. The research determines the specifics of nursing care in the field of faith, in the provision of nursing care in the field of nutrition during fasting, the overall experience with the provision of nursing care and the specifics during hospitalization.
Description
Subject(s)
ošetřovatelství, ošetřovatelská péče, pravoslaví, transkultura, všeobecná sestra, General nurse, Nursing, Nursing care, Orthodoxy, Transculture
Citation
ISSN
ISBN