Rizikové faktory vzniku dekubitů u pacientů s poraněním míchy

Title Alternative:Risk factors of decubits in patients with spinal cord injures
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce pojednává o rizikových faktorech vzniku dekubitů u pacientů s poraněním míchy. Proleţeniny vznikají u imobilních pacientů a představují stále aktuální problém ošetřovatelské péče. Dekubity výrazně prodluţují délku hospitalizace a sniţují kvalitu ţivota pacienta. V této práci popisuji mechanizmy vzniku dekubitů, jejich nejčastější lokalizaci, klasifikaci, způsoby hojení a moţnosti terapie. Dále se věnují prevenci (antidekubitní pomůcky, polohování, vhodná hygienická péče, léčba celkového zdravotního stavu). Součástí práce je výzkum, který monitoruje znalosti dotazovaných v prevenci a péči o vzniklé dekubity. Zkoumaný vzorek tvoří sestry ze standardních oddělení a spinálních jednotek, kde byl předpoklad výskytu dekubitů.
The Bachelor?s thesis deals with risk factors of decubitus occurance at patients with spinal injury. Bedsores occure at immobile patients and still constitute current problem of nursing care. Decubits prolong the time of hospitalization in a very important way and demean the duality of patient?s life. In my Bachelor?s thesis I have tried to describe mechanism of decubits occurance, the most frequent localization, classification, way of healing and possibility of therapy. Next I have attended to prevention (antidecubits instruments, positioning, appropriate sanitary care, treatment of general health state). The fixed part of Bachelor?s thesis is the research, which monitors knowledge in prevention and care of occured decubits of the questioneds. The questioneds are nurses working in standard and spinal wards, where there could be the prediction of decubits occurance.
Description
katedra: UZS; přílohy: 1 CD, 1 leták - výstup bakalářské práce "Doporučení postupu při převazech a péči o vzniklé dekubity"; rozsah: 101 s.
Subject(s)
dekubity, hojení a léčba, klasifikace, prevence, rizikové faktory, výzkum, decubits, healing and treatment, classification, prevention, risk factors, research
Citation
ISSN
ISBN