Edukace rodiče dětského pacienta po operaci tříselné kýly

Abstract
Tématem bakalářské práce je edukace rodiče dětského pacienta po operaci tříselné kýly. Dělí se na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje vývojovou psychologii vybraného věkového období. Edukaci, kde jsou zmíněny obecné pojmy a zásady edukace rodičů a dětí. Dále je popsána tříselná kýla, její dělení a pooperační režim dítěte. Výzkumná část se věnuje analýze dotazníkového šetření. Výstupem práce je informační materiál ve formě letáku, který bude sloužit k informování rodičů dětí po operaci tříselné kýly.
The topic of the bachelor's thesis is parental education of pediatric patients after inguinal hernia surgery. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the developmental psychology of the chosen age group, education in general terms, and the principles of educating parents and children. Furthermore, inguinal hernia is described, including its classification and the postoperative regimen for the child. The research section focuses on analyzing a questionnaire survey. The outcome of the thesis is an informational material in the form of a pamphlet, which will serve to inform parents of children who have undergone inguinal hernia surgery.
Description
Subject(s)
batole, edukace, kojenec, ošetřovatelství, tříselná kýla
Citation
ISSN
ISBN