Návrh a optimalizace výrobní linky

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá náběhem nového projektu palivových hrdel FAAR WEve společnosti Kautex Textron Bohemia. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlenízákladních pojmů, popisů procesů a činností, které v podniku probíhají. Hlavním cílempráce je specifikace parametrů pro subdodavatele výrobních technologií. Jako další cílejsou stanoveny následovně: definice vstupů a výstupů linky, navrhnout počet stanic azpůsob rozvržení operátorů, specifikovat logistické požadavky, zásobování stanica přesun polotovarů mezi stanicemi, analyzovat a navrhnout metodu práce obsluhyu jednotlivých stanic, analyzovat opatření v rámci pohybové ergonomie a ergonomiepráce a případně linku optimalizovat.
This diploma thesis deals with the launch of a new project of FAAR WE fuel fillers, in thecompany Kautex Textron Bohemia. The theoretical part of the work is focusedon explaining the basic concepts, descriptions of processes and activities that take placein the company. The main goal of this work specification parameters for sub suppliers ofeach stations . Other goals are follows: definition of line inputs and outputs, design thenumber of stations and the method of scheduling operators, specify logisticsrequirements, supply stations and transfer of semi-finished products between stations,analysis and design method of operator work at individual stations, analyze measures inergonomics improvement and ergonomics of work and line optimization for example bythe method of predetermined times.
Description
Subject(s)
Palivová hrdla, process flow diagram, list parametrů, layout, CAQ, PLC, robotickécentrum, krimpování, ultrazvuková zkouška těsnosti, RULA, OEE, SCRAP, SAP, Fuel filler, process flow diagram, parameters list, layout, CAQ, PLC, robotic center, swedging, ultrasonic leak tester, RULA, OEE, SCRAP, SAP
Citation
ISSN
ISBN
Collections